Πολιτική Εμπιστοσ...

  • KidsGo με αγάπη!

Πολιτική Εμπιστοσύνης

 

Η παρούσα Πολιτική Εμπιστοσύνης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική Εμπιστοσύνης») διέπει τη χρήση του δικτυακού τόπου www.kidsgo.com.cy (στο εξής «το KidsGo»). Διαχειριστής και ιδιοκτήτης του KidsGo είναι η κα Νανά Χρυσοστόμου Μιχαηλίδου (στο εξής «ο Διαχειριστής»).

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε εφαρμογή του KidsGo ζητηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη να εισαγάγει στοιχεία που αφορούν προσωπικά του δεδομένα τότε τα ακόλουθα στοιχεία θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «τα προσωπικά δεδομένα») σύμφωνα με τους περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους του 2001 έως 2012, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από καιρού εις καιρό (στο εξής «ο νόμος»).

Goneis-Paidia-Mazi-icon3 Προσωπικά στοιχεία: φύλο, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία γέννησης, όνομα και κωδικός χρήστη.

Goneis-Paidia-Mazi-icon3 Στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονική (e-mail) διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κωδικός, περιοχή, πόλη, χώρα, τηλέφωνο (κινητό, σταθερό).

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών τηρούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τις εντολές και για λογαριασμό του Διαχειριστή («υπεύθυνος επεξεργασίας»). Η καταχώρηση στο αρχείο και η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών και προνομίων του KidsGo στα μέλη, όπως ενδεικτικά: πρόσβαση σε chat, αποστολή ηλεκτρονικής εφημερίδας με e-mail (e-mail newsletter), συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ψηφοφορίες, δημιουργία σχολικής εφημερίδας, κ.ο.κ.

Ο Διαχειριστής δεν έχει δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε κανένα τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνο προς τις αρμόδιες Αρχές, όταν αυτό επιβάλλεται από το νόμο. Πρόσβαση στο αρχείο έχει μόνο ο Διαχειριστής και η εταιρεία φιλοξενίας (web hosting). Σε περίπτωση πρόσβασης και επικοινωνίας σε chat, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να δώσει το μικρό του όνομα και το πρώτο ψηφίο του επωνύμου του και την πόλη διαμονής του ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία. Η χρήση ψευδωνύμων δεν θα επιτρέπεται.

Σε περίπτωση ψηφοφορίας μέσω του KidsGo, η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το θέμα για το οποίο διεξάγεται η ψηφοφορία. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση της ψήφου για άλλο σκοπό καθώς και η γνωστοποίηση αυτής σε τρίτους.

Καταγραφή του περιεχομένου των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες/χρήστες επιτρέπεται αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης του KidsGo. Η γνωστοποίηση του περιεχομένου των μηνυμάτων χωρίς τη συγκατάθεση του συντάκτη τους απαγορεύεται απολύτως.

Το KidsGo περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων (στο εξής «ιστοσελίδες τρίτων προσώπων»). Ο Διαχειριστής ουδεμία ευθύνη φέρει για την πολιτική των τρίτων αυτών προσώπων σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η δε σύνδεση με τις ιστοσελίδες τρίτων προσώπων και χρήση αυτών γίνεται υπ΄ ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με το Διαχειριστή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή το email επικοινωνίας (info@kidsgo.com.cy) προκειμένου να εξακριβώσει εάν τηρούνται προσωπικά του δεδομένα, καθώς και αν επιθυμεί τη διόρθωση ή και τη διαγραφή αυτών.

Η επεξεργασία των δεδομένων από το Διαχειριστή επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Συνεπώς, η χρήση των υπηρεσιών του KidsGo προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη και την αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής Εμπιστοσύνης. Η πρόσβαση στους ανήλικους επισκέπτες/χρήστες επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους, από τους οποίους θα ασκούνται και τα δικαιώματα που ο νόμος παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων. Προκειμένου για ανήλικο επισκέπτη/χρήστη, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων, τυχόν δε καταχωρημένα σχετικά στοιχεία θα διαγράφονται αυτομάτως από το αρχείο.

 

KidsGo για ψυχαγωγία, εκπαίδευση, δημιουργία, διασκέδαση, ενημέρωση…